Fundacja Poszanowania Energii

i jej znaczenie dla usługi przygotowania wykonawców do współpracy w realizacji projektów termomodernizacji budynków w formule one-stop-shop

Ogromnym atutem FPE są doświadczenia z transferu wiedzy technologicznej do przedsiębiorstw z sektora MMŚP, zebrane w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). 

W ramach KSU Fundacja prowadziła szkolenia oraz świadczyła pronniwacyjne i ogólne usługi doradcze, stając się ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI KSU) udzielającym wsparcia przedsiębiorcom, którzy poszukują możliwości rozwoju poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i marketingowych, zwłaszcza dotyczących wykorzystania energii. Usługa doradcza świadczona przez Fundację jako Ośrodek KSI a obecnie Ośrodek Innowacji (akredytacja krajowa Ministerstwa Rozwoju) oraz Centrum Innowacji (akredytacja mazowieckiej IOB) obejmuje badanie i ocenę potrzeb technologicznych oraz wsparcie wdrażania innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej i potrzeb ekologicznych.

W ramach działalności wspierającej rozwój innowacyjności Fundacja przygotowała i realizowała przez 5 lat (2008-2012) projekt NOWY EKSPERT, który obejmował przygotowanie i transfer wiedzy technologicznej (know-how), metod oraz narzędzi komputerowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie projektowania, doradztwa energetycznego oraz zarządzania nieruchomościami. Celem działań był rozwój tych firm poprzez wprowadzenie nowych usług oraz podniesienie jakości dotychczas świadczonych przez nie usług. W tym bardzo ważnym programie uczestniczyło 284 przedsiębiorców, którzy pozyskali wiedzę technologiczną i organizacyjną (know-how) dla swoich przedsiębiorstw, co przyczyniło się do podniesienia konkurencyjności i rozwoju tych przedsiębiorstw.  

Z kolei w latach 2009-2010 FPE realizowała projekt NOWE TECHNOLOGIE dotyczący usług proinnowacyjnych świadczonych w ramach Ośrodków KSI dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności kojarzenia przedsiębiorców z właścicielami odpowiednich dla nich nowych technologii. Była ona kontynuowana w latach 2013-2015 jako usługa systemowa KSI. W tym samym okresie FPE świadczyła pilotażową usługę „Doradztwo w zarządzaniu efektywnością energetyczną”, gdzie w ramach I Etapu usługi konsultanci Fundacji przygotowywali audyt energetyczny przedsiębiorstwa, który na bazie analizy aktualnego stanu użytkowania energii wskaże obszary problemowe oraz pozwala na identyfikację i rekomendację wdrożenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej w tym przedsiębiorstwie. Etap II usługi to doradztwo oraz wsparcie we wdrożeniu rekomendacji wynikających z audytu energetycznego. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i koordynowany przez PARP. Powyższe projekty zaowocowały kolejnymi doświadczeniami, kontaktami z ośrodkami naukowymi oraz gronem alumnów.

Akredytacja Samorządu Województwa Mazowieckiego dała FPE możliwość świadczenia usług prorozwojowych dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 3.1.2, natomiast ogólnopolska akredytacja Ośrodka Innowacji FPE pozwoliła na świadczenie usług proinnowacyjnych ze środków UE w ramach PO IR 2014-2020, Działanie 2.3.1. Kwota środków pozyskanych przez Fundację na rozwój firm to ponad 25 milionów złotych. U wspieranych przez FPE przedsiębiorców wdrożyliśmy ponad 150 innowacji. Około 20% tych wdrożeń dotyczyło bezpośrednio efektywności energetycznej.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Stosunkowo nowym, bardzo aktualnym kierunkiem działalności FPE (w tym szkoleń i wydawnictw), są audyty energetyczne przedsiębiorstw wprowadzone w ustawie z 2016 r.. W których pojawiają się problemy oszczędności energii elektrycznej oraz wykorzystania OZE, a także problemy wprowadzania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania energią.

Fundację Poszanowania Energii wyróżnia:

 • 27 lat istnienia
 • Status Organizacji Pożytku Publicznego
 • Status Ośrodka Innowacji akredytowanego przez Ministerstwo Rozwoju
 • Status Centrum Innowacji akredytowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Ścisłe współdziałanie z pozostałymi członkami Partnerstwa - CPR i ZAE
 • Doświadczenie w organizowaniu szkoleń
 • Doświadczenie w realizacji programów PARP i NFOŚIiGW, w tym
  • akredytacja w Bazie usług rozwojowych[1]
  • akredytacja w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS)[2]
 • Dorobek wydawniczy
 • Grono współpracujących ekspertów i wykładowców
 • Grono absolwentów szkoleń i uczestników realizowanych programów
 • Oparcie finansowe i zasobowe w spółce zależnej – Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
 • Wysoka pozycja środowiskowa wynikająca z wieloletniej działalności, w której okazywała się jednym z najbardziej rzetelnych i niosących najbardziej aktualną wiedzę fachową, niezależnych ośrodków innowacji.