Zapraszamy do współpracy firmy z branż

uczestniczących w termomodernizacjach budynków i budowli.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli prowadzisz firmę budowlaną

Przygotujemy Twoich pracowników do realizacji termomodernizacji według zasad one stop shop (OSS). Dzięki nowym umiejętnościom Twoja firma będzie sprawniejsza, bardziej zyskowna, poukładana od środka i, co często jest niedoceniane w czasie prosperity, stabilniejsza - przygotowana do przetrwania trudniejszych okresów.

Pod terminem „przystosowanie firm budowlanych do PTM OSS” rozumiemy usługę doradczą, zakończoną nadaniem certyfikatu, aby firma mogła brać udział w dużych projektach termomodernizacyjnych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to pomożemy w pozyskaniu finansowania (kredyt, leasing, dotacje). 

Zobacz jak się zgłosić i co zyskasz współpracując z nami

Podmioty zainteresowane testowaniem usługi prosimy o przeczytanie zaproszenia - link

 

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości

Oferujemy Ci wsparcie w przeprowadzeniu termomodernizacji wg konkurencyjnego i bezpiecznego dla Ciebie modelu one stop shop.

Zaczynamy od audytu energetycznego, obmiaru, doboru ekipy, poprzez negocjacje kosztów, wykorzystanie opracowanych wzorów umów, aż po częściowe i końcowe odbiory - wszystko odbędzie się w wąskim gronie, choć prace realizowane będą z udziałem wielu specjalistów. Udział certyfikowanych firm wykonawczych i wykorzystanie naszych procedur przyczynią się do sukcesu, jakim są sprawnie zrealizowane prace budowlane, a w efekcie… niższe rachunki za energię.

System one stop shop szczególnie usprawnia termomodernizacje głębokie, w których można uzyskać oszczędność energii na poziomie nawet ponad 60. procent.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do właścicieli prywatnych, jaki i samorządowych, spółdzielczych, biznesowych.

Szczegóły dotyczące współpracy można przeczytać tutaj

 

Jak się zgłosić?

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.                                                                                             


Czym jest one stop shop (OSS)?

One stop shop to „kompleksowa usługa” - gdzie klienci mogą uzyskać wszystko, czego potrzebują w zaledwie „jednym przystanku”.

W odniesieniu do termomodernizacji jest to taki szczególny - specjalnie w tym celu dopracowany system organizacji pracy, aby dla inwestora nie mającego profesjonalnego przygotowania ani wielkich zasobów czasu proces był łatwy i bezpieczny, by przebiegał pod okiem profesjonalnego Opiekuna i był zrealizowany przez sprawne konsorcjum wykonawcze z jednym koordynatorem, który „ogarnia całość inwestycji”, mając za sobą zespół wykonawców dobranych wg potrzeb właściciela nieruchomości.

Termomodernizacja jest skomplikowanym procesem remontowo-budowlanym i znaczną inwestycją finansową, której skutkiem powinna być:

  • redukcja zapotrzebowania i zużycia energii służącej do ogrzewania budynku, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wentylacji – czyli niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę,
  • wymiana (całkowita lub częściowa) źródła energii na odnawialne lub na wysokosprawną kogenerację – czyli przyczynienie się do poprawy stanu powietrza w danej okolicy.

Realizując termomodernizację inwestor (właściciel nieruchomości) może:

  • pracować oddzielnie z każdą z wielu ekip wykonawczych, mając kilka umów, harmonogramów, systemów rozliczeń i gwarancji; często wiąże się to też z układem podwykonawstwa budowlanego;
  • lub też pracować z jednym podmiotem, który reprezentuje, organizuje i rozlicza całość prac termomodernizacyjnych, łącznie z zaangażowanymi wykonawcami stanowiącymi zgrane konsorcjum; w tym systemie  uczestnicy stosują jednolite procedury i umowy, są zweryfikowani; proces budowlany jest tak ustawiony, aby szybko i sprawnie wykonać zadanie.

Właśnie ta druga opcja to, w dużym uproszczeniu, one stop shop                                                               

 

Kilka słów o nowym systemie pracy

W systemie one stop shop właściciel nieruchomości (Inwestor) rozpoczyna proces termomodernizacji (PTM) od nawiązania relacji z Opiekunem PTM - doradcą ułatwiającym mu w racjonalny sposób wytyczyć cele a potem dobrać metody, wykonawców oraz sprawnie zrealizować cały proces. Przy doradztwie Opiekuna Inwestor dobiera wykonawców termomodernizacji spośród firm, które zgłaszają swój udział w danym zleceniu. Każdy z tych wykonawców przeszedł wcześniej audyt uzyskując certyfikat, który potwierdza iż firma posiada umiejętności, zasoby osobowe i sprzętowe, wystarczające do skutecznej realizacji projektów PTM w systemie one stop shop.

W zespole wykonawczym, który ma pracować na rzecz właściciela nieruchomości, funkcjonuje Koordynator prac wykonawczych. Jest to przeszkolona firma, posiadająca niezbędne know how oraz proporcjonalne do potrzeb możliwości finansowe i organizacyjne. Warto dodać, iż Koordynator każdorazowo zgłasza swój akces do planowanej termomodernizacji. Nie musi być na stałe związany z pozostałymi wykonawcami. Jest częścią konsorcjum wykonawców powstałego specjalnie dla danego projektu PTM.

Koordynator podpisuje Umowę Konsorcjalną z resztą certyfikowanych wykonawców, którzy zgłosili się do termomodernizacji i zostali zaakceptowani przez właściciela nieruchomości. Na mocy wynikających z tej umowy uprawnień negocjuje stawki cenowe z właścicielem nieruchomości. Oczywiście firmy wykonawcze wskazują wcześniej własną wycenę realizacji prac z listy usprawnień, którą w ogłoszeniu zaprezentował właściciel. Koordynator zarządza pracami budowlanymi, bierze udział w odbiorach i wypłacie wynagrodzeń. Właściciel nieruchomości kontaktuje się przede wszystkim z koordynatorem. Jeśli zajdzie konieczność, ma również bezpośredni kontakt z wykonawcami (a oni z nim). W kontaktach tych wspiera go na każdym kroku swoją profesjonalną wiedzą Opiekun OSS, który dzięki temu zapewnia rownież obiektywne traktowanie wszystkim członkom konsorcjum wykonawczego.

Umowa one stop shop wykonania termomodernizacji (w serwisie używamy skrótu Umowa OSS Wykonania PTM), podpisana przez koordynatora z właścicielem nieruchomości, jest wiążąca dla wszystkich firm, które wcześniej pomiędzy sobą podpisały Umowę Konsorcjalną. Dzięki niej funkcjonują jako Konsorcjum i sprawnie rozwiązują kwestie planowania, odbiorów, rozliczeń i zarządzania zmianami.

Jeśli odbiór prac wymaga poprawek lub pojawiają się reklamacje, to zajmują się tym wykonawcy, którzy zawinili w danej pracy. Podstawę prawną stanowią dwie wymienione wyżej umowy.

 

Zakres termomodernizacji w nowej formule

Termomodernizacją są kompleksowe zmiany w budynku ograniczające straty ciepła. Straty ciepła można ograniczyć do minimalnego, możliwego w danym budynku poziomu, albo też do poziomu wskazanego przez właściciela nieruchomości, ewentualnie przez przepisy lub wymagania stawiane przez instytucje dofinansowujące.

Zmiany przeprowadza się na kilku poziomach. Modernizacji podlega m.in.

  • struktura budynku,
  • systemy ogrzewania, wentylacji,
  • instalacja doprowadzająca ciepłą wodę,
  • instalacja elektryczna.

Dodatkowo można wprowadzić odnawialne źródła energii (np. pompę ciepła), wykorzystać fotowoltaikę, czy wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Budynek po termomodernizacji powinien być zabezpieczony przed stratami ciepła. Najlepiej, jeśli zabezpieczenia zrealizowano według zaleceń audytu energetycznego, czyli kompleksowej analizy stanu budynku, wskazującej różne możliwości oszczędzenia energii.  Termomodernizacja kosztuje i warto wykonać ją raz a dobrze. Właśnie wtedy sprawdza się one stop shop. Termomodernizacje wg tej  formuły są zwykle termomodernizacjami głębokimi, ukierunkowanymi na wykonanie wszystkich możliwych prac, aby budynek ponosił jak najmniejsze straty ciepła. Udział audytora energetycznego nie zawsze jest obligatoryjny z punktu widzenia instytucji zapewniających finansowanie, natomiast jest zawsze godny rekomendowania w świetle przepisów o efektywności energetycznej. Dodatkowo, to audytor energetyczny najlepiej sprawdzi się jako Opiekun PTM.

One stop shop stawia na transparentną współpracę i szybkie osiągnięcie zamierzonych efektów.

Ten system pracy dostępny jest wyłącznie dla przeszkolonych i sprawdzonych ekip wykonawczych. Jest zyskowny dla każdej ze stron, o ile zrealizuje się plan wykonawczy.


 

Przewidywalność

Transparentność

Terminowość

Wielu wykonawców, ale u każdego te same zasady obsługi klienta

Wielostopniowy nadzór i bieżące wsparcie fachowców

Brak przypadkowych wykonawców, tu pracują tylko sprawdzone ekipy

Proste zasady współpracy

Dobra komunikacja

 

Możliwość wyboru wykonawców

 

 Myślisz, że powyższe cechy one stop shop są nierealne? Sprawdź TUTAJ!


Wykonawcy i ich odpowiedzialność

Podstawą realizacji termomodernizacji jest Umowa OSS Wykonania PTM, która określa odpowiedzialność każdego członka ekipy wykonawczej.

Każdy wykonawca odpowiada za swoje prace. Nadzór merytoryczny sprawuje Koordynator prac wykonawczych. W odbiorach prac zazwyczaj będzie uczestniczyć Opiekun PTM oraz Zespół Nadzoru Inwestorskiego, złożony z inspektorów wynajętych przez właściciela nieruchomości i wskazujących na ewentualne poprawki, które w ustalonym umową terminie muszą wnieść wykonawcy.

Ostateczną instancją do rozstrzygania sporów jest sąd, natomiast w/w umowa kładzie nacisk na instytucję mediatora sądowego i polubowne rozstrzyganie nieporozumień. Dzięki instytucji Opiekuna PTM ryzyko powstania kontrowersji jest znacznie ograniczane a ewentualne mediacje ułatwione.


Wsparcie techniczne przy realizacji PTM wg schematu OSS może stanowić koszt kwalifikowalny.                        Zwroty, dotacje, korzyści

Nawet 90 procent kosztów asysty technicznej w procesie PTM (czyli np. wynagrodzenie audytora energetycznego, Koordynatora prac wykonawczych, Opiekuna OSS) może być refundowane ze środków EBOiR lub ELENA (European Local Energy Assistance). Zapytaj o to swój bank lub skontaktuj się z nami.